Algemene verhuurvoorwaarden

1. Basisvoorwaarden

De algemene voorwaarden van verhuur, tezamen met de bijzondere huurvoorwaarden, het huurcontract en de afgesloten verzekering, vormen gezamenlijk de huurovereenkomst voor beperkte duur (hierna genoemd als “de huurovereenkomst”) tussen Xwift BV aan de ene kant, gevestigd op Steenweg Deinze 148, 9810 Nazareth, en geregistreerd in het register van rechtspersonen te Gent onder het nummer (BTW BE) 0464.886.950 (hierna genoemd als “de verhuurder”), en aan de andere kant de klant wiens gegevens zijn opgenomen in de huurovereenkomst (hierna genoemd als “de huurder”). De huurder kan zowel een particulier als een zakelijke klant zijn. Afhankelijk van de situatie kan de term huurder ook van toepassing zijn op de bestuurders die door de huurder gemachtigd zijn om het gehuurde voertuig te besturen.

Het huurcontract wordt uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, met expliciete afstand van de eventuele voorwaarden van de huurder. De huurder verklaart onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden.

Deze overeenkomst vernietigt en vervangt, ook retroactief, alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, hierbij inbegrepen voorlopige overeenkomsten, betreffende het genoemde voertuig.

De huurovereenkomst is slechts verbindend uit hoofde van verhuurder na ondertekening door een persoon bevoegd om verhuurder te verbinden. Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen optreden als huurder, dan verbindt elk van hen zich hoofdelijk voor het geheel. De kwijtschelding van de schuld of van de verplichtingen van één van de hoofdelijk verbonden medeschuldenaars door de verhuurder ontslaat de andere medeschuldenaars daarom niet van hun verplichtingen jegens de verhuurder.

2. startdatum en duur van de huurovereenkomst

De verhuur wordt verleend voor de periode zoals aangegeven in de huurovereenkomst, en gaat van start op de dag dat het voertuig daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld. De huurder dient minimaal 24 uur van tevoren een aanvraag in te dienen voor een eventuele verlenging van de huurperiode. De verhuurder heeft het recht om een verlenging te weigeren.

Reserveringen kunnen worden gemaakt op ons kantoor, via de website, telefonisch of per e-mail. Een reservering wordt alleen gegarandeerd nadat een bevestiging van de reservering is ontvangen.

Als de huurder bij de beëindiging van de huurovereenkomst niet reageert op een verzoek van de verhuurder om het voertuig terug te brengen, heeft de verhuurder het recht om het voertuig terug te vorderen, zelfs als de huurder zich daartegen verzet. In dit geval heeft de huurder niet het recht om een klacht in te dienen vanwege het terugvorderen van het voertuig. De kosten die voortvloeien uit het terugvorderen van het voertuig zijn voor rekening van de huurder.

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder formaliteiten te beëindigen en het voertuig terug te nemen, indien de huurder zich niet aan de overeenkomst houdt, of het voertuig op een onverantwoorde manier gebruikt of in strijd met de wet, of in geval van overlijden van de huurder, of wanneer er sprake is van juridische actie of beslaglegging tegen de huurder.

3. gebruik van het voertuig

De huurder dient zich aan het volgende te houden:

1) Het voertuig met zorg en als goede huisvader te gebruiken en enkel voor het doel waarvoor het ontworpen is:
• Zo is het niet toegestaan om in het voertuig items te laden die schade kunnen veroorzaken, hetzij door hun aard, verpakking of bevestiging.
• De huurder mag geen gevaarlijke goederen of goederen waarvoor speciale regelgeving geldt, laden of vervoeren.
• De huurder mag geen betaald transport van goederen of personen uitvoeren met het voertuig.
2) Het voertuig op geen enkele manier te misbruiken, bijvoorbeeld door te hard te rijden, deel te nemen aan races, overladen, rijden op ongeschikte wegen of terreinen, slepen met kabels of stangen, enz.
3) Geen wijzigingen aan het voertuig aan te brengen.
4) Het voertuig steeds correct en tevens veilig en gepast parkeren.
5) Geen ongeoorloofde of zelfs maar verdachte bewerkingen uit te voeren betreffende de kilometerteller.
6) Het voertuig te gebruiken overeenkomstig de door de constructeur gegeven richtlijnen, die geacht worden gekend te zijn door de huurder.
7) Dit houdt onder meer het volgende in : enkel de geschikte brandstof te gebruiken ; alsook tevens regelmatig het olie- en koelvloeistofpeil controleren.
8) Alle mogelijke voorzorgen te nemen teneinde beschadiging, diefstal of een ongeval te voorkomen. De Huurder verbindt er zich toe het voertuig steeds met de sleutel te sluiten en, in geval van aanwezigheid van een alarminstallatie, deze steeds te gebruiken. De Huurder zal nooit enig boorddocument noch onderhavig huurcontract noch enig ander voor de Verhuurder van belang zijnde document in het voertuig laten liggen.
9) Geen reclame op of aan het voertuig te plaatsen.
10) Het voertuig niet door te verhuren, het niet in onderpand te geven of het niet op enige andere manier over te dragen.
11) Geen personen in het gehuurde voertuig te laten rijden die niet voldoen aan de wettelijke vereisten voor het besturen van een voertuig, zoals onder meer, maar niet beperkt tot leeftijd, geldig rijbewijs, rijbewijs ingetrokken.
12) Het voertuig niet te gebruiken in staat van dronkenschap of onder invloed alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen of indien hij in het algemeen in een staat van verminderde controle over zijn handelingen verkeert.
13) Het voertuig te gebruiken voor een normaal, gewoon en niet schadelijk gebruik. Dit sluit onder meer – maar niet enkel – uit : het transport van gevaarlijke, schadelijke, ontvlambare, ontplofbare of bijtende stoffenwedstrijden en de voorbereiding hiervan; rijlessen ; wegentesten ; het openbaar transport van passagiers ; het transport van passagiers tegen vergoeding, ongeacht of de vergoeding al dan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend werd vastgesteld ; het tijdens het sturen gebruik maken van risicovolle of verboden toestellen zoals een GSM zonder handenvrije set, walkman, walkie-talkie of portofoon ; in het algemeen elk gebruik waardoor toepassing van de verzekeringspolis mogelijk wordt uitgesloten.
14) Niet toe te staan dat personen het voertuig besturen in strijd met de verkeersregels.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder of derden door het gebruik van het voertuig of door technische mankementen die door de huurder zelf zijn veroorzaakt.

Schade aan het voertuig als gevolg van het negeren van waarschuwingslampjes of signalen door de huurder zijn voor rekening van de huurder. Bij waarschuwingslampjes of -signalen, zal de huurder steeds onmiddellijk melding maken bij de verhuurder en instructies vragen.

Alle kosten als gevolg van het niet naleven van dit artikel 3 zullen voor rekening van de huurder zijn. De huurder dient de verhuurder ook een vergoeding te betalen voor elke dag dat het voertuig als gevolg van een dergelijke overtreding niet verhuurd kan worden. Deze vergoeding is gelijk aan de dagprijs (pro rata berekend op basis van de weekprijs) voor het voertuig.

4. terbeschikkingstelling van de voertuigen

De voertuigen worden ter beschikking van de huurder gesteld op de locatie van de verhuurder.

De huurder erkent tevens dat het voertuig voorzien is van een volledige uitrusting, reservewiel en -band, alle door de wet voorgeschreven accessoires, het onderhoudsboekje en alle vereiste officiële documenten inzake verkeer en transport. Vanaf het ogenblik van terbeschikkingstelling van het voertuig, is de huurder verantwoordelijk voor al deze hem toevertrouwde documenten.
In geval van verdwijnen, om welke reden ook, van één of meer van deze documenten, dan wordt de huurder verantwoordelijk gesteld voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de verhuurder ten gevolge hiervan zou ondergaan.

Conditie van het voertuig bij ontvangst door de huurder: de verhuurder garandeert dat elk voertuig dat wordt verhuurd in een normale werkende staat verkeert en voorzien is van alle wettelijk verplichte toebehoren. De verhuurder stelt een schaderapport op dat de staat van het voertuig weergeeft op het moment dat de sleutels aan de huurder worden overhandigd, en de huurder en verhuurder inspecteren samen het voertuig op zichtbare schade.

Mochten de omstandigheden waarin de sleutels aan de huurder worden overhandigd of het voertuig in gebruik wordt genomen zodanig zijn dat de huurder en de verhuurder het voertuig niet samen kunnen inspecteren op zichtbare schade, dan heeft de huurder het recht om binnen 30 minuten nadat hij het voertuig in gebruik genomen heeft, zichtbare schade die niet op het schaderapport van de verhuurder is vermeld, te melden aan de verhuurder. Vanaf het ogenblik van ter beschikking stellen van het gehuurde voertuig wordt de huurder automatisch houder van het gehuurde voorwerp en aanvaardt hij dienvolgens volledig in te staan voor alle mogelijke wettelijke verplichtingen omtrent het gebruik en houden van het voertuig.

5. besturen van het voertuig

De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor alle boetes, kosten en sancties die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig vanaf het moment dat de huurder de sleutels van het voertuig heeft ontvangen tot het moment dat deze zijn teruggegeven aan de verhuurder.

De huurder moet ervoor zorgen dat het gehuurde voertuig alleen door een ervaren bestuurder wordt bestuurd. Elke bestuurder dient ten minste 23 jaar oud te zijn en minimaal 12 maanden in het bezit van een geldig rijbewijs voor het betreffende type voertuig.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om te eisen dat de bestuurder vervangen wordt, indien deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

6. verzekering

De huurprijs omvat de verzekeringspremie voor de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder en de door de verhuurder goedgekeurde bestuurders. Ook de premie voor de dekking van materiële schade is inbegrepen. Zowel de aansprakelijkheidsverzekering als de dekking voor materiële schade hebben een eigen risico per schadeclaim, dat voor rekening van de huurder komt, behoudens verhaal op identificeerbare derden. Dit eigen risico varieert afhankelijk van het voertuig en staat vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden.

Alle schade moet worden vergoed volgens de schatting van een deskundige. De huurder heeft het recht om een tegenexpertise uit te laten voeren door een erkend expertisebureau binnen één week na het vastgestelde resultaat van onze expert.

Het eigen risico voor burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt 750 euro inclusief BTW per schadegeval. Als de bestuurder jonger is dan 26 jaar, wordt het eigen risico voor de aansprakelijkheidsverzekering verhoogd met 250 euro en het eigen risico voor materiële schade met 500 euro in geval van een ongeval of schade.

Het eigen risico voor een volledige omnium bedraagt 1.500 euro inclusief BTW per schadegeval. Er geldt een extra eigen risico van 500 euro inclusief BTW indien de bestuurder jonger is dan 26 jaar.

Het eigen risico bij glasbreuk bedraagt 250 euro inclusief BTW per schadegeval. Bij een kleine ster in de ruit (maximale grootte van een 2 euro muntstuk) bedraagt het eigen risico 50 euro inclusief BTW.

De verzekering biedt geen dekking in de volgende gevallen:

1) Een (verkeers)ongeval zonder aangifte
2) Laattijdige aangifte (meer dan 48 uur na het ongeval)
3) Ongeval met vluchtmisdrijf door de huurder
4) Dronkenschap

In al deze gevallen is de schade aan het huurvoertuig en eventuele bijkomende kosten volledig voor rekening van de huurder.

Bij het optreden van een schadegeval is het eigen risico direct opeisbaar van de huurder.

De volgende schades worden nooit gedekt door de verzekering en zijn dus altijd voor rekening van de huurder:

1) Ongevallen en schade die niet binnen 48 uur aan de verhuurder zijn gemeld.

Tenzij veroorzaakt door een identificeerbare derde:

2) Schade aan banden en velgen.
3) Schade als gevolg van onjuist of abnormaal gebruik van het voertuig.
4) Materiële schade binnen het eigen risicobedrag dat is vastgesteld in de bijzondere huurvoorwaarden.
5) Brandschade en bekledingsschade aan stoelen, deuren en tapijt, evenals alle andere schade aan het interieur (vlekken, scheuren, enz.).
6) Schade aan de onderkant van het voertuig (sporen van voertuigen, verzakkingen in het wegdek, bouwplaatsen, paaltjes, etc.)
7) Schade aan de bovenzijde van het voertuig (alles boven de voorruit) en alle daaruit voortvloeiende schade, plus alle gevolgschade aan het voertuig als gevolg van contact met poorten, takken en bomen, plafonds, uithangborden, verlichting, bruggen, ondergrondse parkeergarages en tunnels en andere obstakels van welke aard dan ook die lager zijn dan de hoogte van het voertuig.
8) Diefstal is alleen gedekt als de sleutels van het voertuig (behalve bij carjacking of homejacking), samen met de aangifte van diefstal bij de politie, binnen 24 uur na de feiten bij ons worden ingeleverd.
9) Schade veroorzaakt door de lading en/of overbelading

Voor elk schadegeval worden administratiekosten van 75 euro in rekening gebracht.

7. onderhoud en reparatie van het voertuig

De huurder dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele beschadigingen, defecten of gebreken aan het voertuig.

De huurder mag geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden (laten) uitvoeren zonder voorafgaand overleg met de verhuurder. Dit overleg dient, indien mogelijk, per e-mail of sms bevestigd te worden, zodat zowel de verhuurder als de huurder kunnen aantonen wat er is afgesproken. In zeer dringende gevallen kan een telefonisch gesprek volstaan.

In situaties waar dringend onderhoud of reparatie noodzakelijk is, of in gebieden waar de verhuurder geen geautoriseerde servicepunten of reparatiediensten heeft, dienen onderhoud en reparaties uitsluitend te worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen instelling. Elke interventie of reparatie die wordt uitgevoerd zonder aan de bovengenoemde voorwaarden te voldoen, komt voor rekening van de huurder en kan niet op de verhuurder worden verhaald.

Indien de huurder tijdens huurperiodes van maximaal 1 maand verwacht dat het aantal inbegrepen kilometers wordt overschreden, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen en eventuele speciale instructies op te volgen.

Elke schending van dit artikel zal resulteren in de verplichting voor de huurder om de schade te vergoeden of de extra kosten te betalen die voortvloeien uit deze overschrijding.

8. Eigendomsrecht van verhuurder

De verhuurder is en blijft ten allen tijden eigenaar van het voertuig. Dit exclusief eigendomsrecht in zijn ruimste betekenis wordt door de huurder erkend, die dit recht steeds zal eerbiedigen en steeds het nodige zal doen elke aantasting hiervan tegen te gaan.

Zo zal hij onder meer, in geval van poging tot bewarend, uitvoerend of enig ander beslag, strafrechtelijk beslag, inclusief confiscatie of immobilisatie door Belgische of buitenlandse douaneautoriteiten omwille van smokkelpraktijken of andere inbreuken, meteen met alle mogelijke middelen duidelijk maken dat het voertuig exclusief eigendom is van verhuurder, onmiddellijk de verhuurder verwittigen en meteen de inbeslagname betwisten, dit alles onverminderd het recht van de verhuurder om zelf de opheffing van de betreffende maatregel te vorderen,. In geval de inbeslagname effectief wordt uitgevoerd, zal de huurder ertoe gehouden zijn om, ten zijner laste, zo vlug mogelijk de opheffing ervan te bekomen. De huurder zal gehouden zijn alle schade ten gevolge van deze inbeslagname te vergoeden aan de verhuurder.

De huurder aanvaardt de desgevallend door de verhuurder op het voertuig bevestigde of nog te bevestigen onvervalsbare tekenen of platen waardoor aan het eigendomsrecht van verhuurder herinnerd wordt.

De huurder telkens van zodra er enige intentie is tot het doen ontstaan van enig pand of overdracht van zijn handelsfonds, zo vlug mogelijk op behoorlijke wijze het eigendomsrecht van verhuurder meedelen aan de overnemer of pandhouder.

Tevens zal de huurder in geval van overdracht van het handelsfonds of ontstaan van enig pand het voertuig laten uitsluiten uit de overdracht of het pand.

9. diefstal

Zodra er een diefstal is geconstateerd, dient de huurder hiervan aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, en dient de verhuurder onverwijld op de hoogte te worden gesteld. Ook dienen de sleutels van het gestolen voertuig aan de verhuurder te worden overhandigd.

10. ongevallen

In het geval van ongevallen, inclusief brand, glasschade, aanrijdingen met dieren, vandalisme, of schade door natuurgeweld, dient de huurder het volgende te doen:

1) De verhuurder onmiddellijk informeren.
2) Indien mogelijk, getuigenverklaringen verzamelen.
3) Binnen 48 uur een gedetailleerd schriftelijk verslag van het ongeval aan de verhuurder verstrekken, een ongevalsaangifte (Europees aanrijdingsformulier) opstellen en een kopie hiervan aan de verhuurder overhandigen, evenals alle informatie die van belang is voor de juridische afhandeling van het incident (bijv. betrokkenheid van experts of artsen, namen van gewonden, namen van getuigen). Het mailadres van de verhuurder: info@xwiftrental.be
4) Indien nodig, het incident melden bij de politie.

Als de huurder zich niet houdt aan de hierboven vermelde punten, hebben de verhuurder en/of de verzekeringsmaatschappij het recht om de schade aan het voertuig en aan derden volledig op de huurder te verhalen.

De huurder verbindt zich ertoe om samen te werken met de verhuurder of de verzekeraars van de verhuurder in het geval van een onderzoek of juridische procedure. Indien het voertuig in beslag wordt genomen of op een andere manier wordt belast ten laste van de huurder of de bestuurder, moet de huurder de verhuurder hier onmiddellijk van op de hoogte brengen.

11. track & trace

De voertuigen kunnen voorzien zijn van een Track & Trace-systeem waarmee de verhuurder de locatie van het voertuig kan achterhalen. De huurder stemt ermee in dat de verhuurder, zonder voorafgaande kennisgeving, het voertuig mag lokaliseren in geval van detectie van een ongeval, verdenking van misbruik, abnormaal gebruik of vertraagde inlevering. Indien de huurder niet zelf de bestuurder is, is de huurder verplicht de bestuurder(s) van het voertuig op de hoogte te stellen van het Track & Trace-systeem. Indien noodzakelijk, kan de verhuurder ervoor kiezen het voertuig op te halen of te laten ophalen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de huurder.

12. boetes & parkeerretributies (zie ook huurprijs & waarborg)

Boetes (inclusief GAS-boetes) en parkeerheffingen die gerelateerd zijn aan of voortkomen uit incidenten tijdens de huurperiode door het overtreden van de nationale en internationale wegcode, zijn altijd voor rekening van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor de afhandeling van de overtredingen (doorsturen van informatie en de verbaliserende instantie informeren over de identiteit van de bestuurder). Deze kosten bedragen 25 euro per overtreding. Als de verhuurder herinneringen ontvangt wegens niet-betaling en de procedure opnieuw moet doorlopen, wordt het bedrag verhoogd naar 50 euro. Als de verhuurder genoodzaakt is de boete of parkeerheffing te betalen omdat de huurder dit nalaat, moet de huurder deze kosten vergoeden.

Boetes en parkeerheffingen kunnen in mindering worden gebracht op de borg.

13. internationaal reizen en verkeer

De gehuurde voertuigen mogen alleen naar het buitenland na voorafgaande kennisgeving aan de verhuurder. Voor reizen naar het buitenland dient de huurder de optie ‘pechhulp in het buitenland’ bij te nemen. Het gebruik van de voertuigen is beperkt tot de landen die genoteerd staan op het verzekeringsdocument. Als de huurder deze regel overtreedt, is hij/zij aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig of diefstal van het voertuig. De huurder is verantwoordelijk voor het persoonlijk dragen van alle kosten en lasten die hieruit voortvloeien.

In geen geval mag het dekkingsgebied van het verzekeringsbewijs worden overschreden.

14. Gegeven adres

De verhuurder stelt het adres, zoals aangegeven in de huurovereenkomst, vast als zijn officiële adres voor deze overeenkomst. In het geval dat de huurder een individu is, wordt het adres waarop hij in het bevolkingsregister staat ingeschreven als zijn officiële adres beschouwd. Wanneer de huurder een juridische entiteit is, wordt het adres van de hoofdvestiging als het officiële adres gehanteerd.

15. Overdracht en onderverhuring

De huurder verbindt er zich toe het voertuig niet onder te verhuren of over te dragen, noch het voertuig gratis of tegen vergoeding af te staan, noch het voertuig al dan niet gratis onder welke titel ook af te staan, noch het in onderpand of als waarborg geven, noch het te vervreemden of er op enige andere wijze over te beschikken.

Mocht de verhuurder de huurder uitdrukkelijk en voorafgaand de toestemming geven om onder te verhuren, dan zal de Huurder dit enkel doen door een overeenkomst te sluiten waarbij deze onderhuurder zichzelf het recht ontzegt, desnoods in uitdrukkelijke afwijking van de algemene voorwaarden of bestelbon van één van deze twee partijen, om wederom het voertuig onder te verhuren of om de uit deze overeenkomst voortkomende rechten over te dragen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. In geval van onderverhuring blijft de huurder ten volle aansprakelijk overeenkomstig deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is solidair en ondeelbaar en betreft zowel zijn eigen verplichtingen als degene van de overnemer.

16. rechtsgeldigheid en jurisdictie

Deze overeenkomst valt onder de jurisdictie van het Belgisch recht. Als er een geschil ontstaat dat niet via onderling overleg kan worden opgelost en waarvoor gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, heeft de partij die de claim indient de optie om de zaak voor te leggen aan de rechtbank van het adres waar de gedaagde partij woont of gevestigd is, of aan de rechtbank van de locatie waar de huurovereenkomst is ontstaan of uitgevoerd wordt of zou moeten worden.

17. vervanging en voertuigimmobilisatie

Indien het voertuig om enigerlei reden onbruikbaar wordt tijdens de huurperiode, verbindt de verhuurder zich ertoe om het voertuig zo snel als redelijkerwijs mogelijk te vervangen door een vergelijkbaar voertuig. Als het vervangende voertuig tot een lagere prijsklasse behoort, wordt het verschil in kosten aan de huurder gerestitueerd. Als alternatief kunnen de verhuurder en huurder gezamenlijk overeenkomen om de huurovereenkomst op dat moment te beëindigen.

In het geval dat het voertuig niet kan worden gebruikt vanwege noodzakelijke reparaties of technische problemen, is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade zoals vertragingen, schade aan goederen, of inactiviteit van personeel. Voor elke dag dat het voertuig niet beschikbaar is vanwege technische problemen of reparaties, wordt een evenredig deel van de totale huurprijs in mindering gebracht, tenzij er een vervangend voertuig ter beschikking van de huurder is gesteld.

18. Ontbinding

Het huurcontract kan van rechtswege door de verhuurder ontbonden worden ten laste van de huurder en zonder ingebrekestelling in de volgende gevallen :

– In geval van gedeeltelijk of totaal gebrek van één der verschuldigde betalingen of, meer algemeen niet-uitvoering van gelijk welke voorwaarden van onderhavig verhuurcontract, onverminderd het recht van de Verhuurder om van de Huurder te eisen dat hij zijn verplichtingen nakomt en/of een schadevergoeding betaalt. In dit geval en hetzij uitdrukkelijke verzaking van de Verhuurder, zal geen betalingsaanbod of aanbod van perfecte latere uitvoering van de voorwaarden als rechtvaardiging kunnen gelden voor de huurder in hoofde van wie de verbreking als een voldongen feit beschouwd zal blijven.

– In geval van fusie, ontbinding, vereffening van de hurende vennootschap ingevolge de wet, gerechtelijke beslissing of wil der vennoten, gehele of gedeeltelijke stopzetting van de handeldrijvende Huurder, verzoekschrift strekkende tot het bekomen van uitstel van betaling of van gerechtelijk akkoord of minnelijk akkoord, faillissement, minnelijke schikking van de Huurder met zijn schuldeisers, staking van betaling, klaarblijkelijke onvermogendheid van de huurder, overlijden van de huurder, minnelijke afstand of gerechtelijke ontbinding, vermindering van de zekerheden en aan de Verhuurder gegeven waarborgen, beëindiging van de beroepsbezigheid van de huurder, opstellen van een protestbrief ten laste van de huurder of beslag op zijn goederen.

19. huurprijs en waarborg

Het huurbedrag en de borg, zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst, dienen uiterlijk bij het in ontvangst nemen van de sleutels te worden voldaan. In het geval van een huurperiode langer dan één maand, dient de huurder bij het ondertekenen van de huurovereenkomst de borg, zoals vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden, plus de huur voor de eerste maand te betalen. De borg wordt, zonder rente, aan de huurder teruggegeven bij de correcte inlevering van het voertuig, uiterlijk zes weken na het einde van de huurovereenkomst.

De waarborg bedraagt 500 euro per voertuig.

Het huurbedrag is vastgelegd in de huurovereenkomst. De huurprijs omvat: wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA – exclusief eigen risico), dekking voor eigen materiële schade (exclusief eigen risico), onderhoudskosten, voertuigbelasting en eventuele extra opties die zijn aangegeven in de bijzondere huurvoorwaarden.

Als de huurder aan het einde van de huurperiode niet het volledige huurbedrag heeft betaald, zal het resterende bedrag in mindering worden gebracht op de door de huurder betaalde borg.

Voor alle voertuigen geldt een kilometerbeperking per huurperiode. In de weekprijs zijn 1000 kilometers inbegrepen, tenzij anders vermeld. In de maandprijs zijn 4000 kilometers inbegrepen, tenzij anders vermeld. Extra kilometers worden vergoed aan een tarief van 0,20 cent inclusief BTW per kilometer.Niet inbegrepen in de huurprijs en dus voor rekening van de huurder zijn: milieutoeslagen (kosten zoals ad-blue, afvalverwerking, etc.), boetes en heffingen, vergoedingen, gerechts- en advocaatkosten, en andere kosten die aan de verhuurder in rekening worden gebracht in zijn hoedanigheid als eigenaar van het voertuig, die zijn opgelopen tijdens of gerelateerd zijn aan de huurperiode en niet het gevolg zijn van een fout van de verhuurder of een geïdentificeerde derde partij.

Brandstof is niet inbegrepen in de huurprijs en is voor rekening van de huurder. De voertuigen worden steeds volgetankt afgeleverd en dienen volgetankt worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is, wordt de brandstof in rekening gebracht tegen marktconforme tarieven.

Indien er chauffeurs van Xwift BV moeten ingeschakeld worden om huurvoertuigen af te leveren of op te halen op locatie, dan worden deze kosten in rekening gebracht aan een tarief van 30 euro inclusief BTW per begonnen half uur.

Het voertuig dient steeds proper ingediend te worden. Indien dit niet het geval is, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht aan een tarief van 30 euro inclusief BTW per begonnen halfuur. Roken in het voertuig is strikt verboden. Indien er toch gerookt werd in het voertuig wordt er een vergoeding van 250 euro inclusief BTW in rekening gebracht.

20. facturering - betaling - niet-nakoming van de overeenkomst

Bij huurperioden van maximaal één maand dient de huur te worden voldaan bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, of uiterlijk bij het overhandigen van de voertuigsleutels.

Voor huurperioden langer dan één maand, wordt de huur maandelijks gefactureerd, en dient voorafgaand aan de betreffende periode te worden betaald.

Alle andere door de huurder verschuldigde bedragen of vergoedingen worden gefactureerd zodra de verplichting ontstaat.

Er zullen geen bedragen in mindering worden gebracht op de borg, tenzij de verhuurder de huurder op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om dit te doen en de reden daarvoor, en de huurder binnen drie (3) dagen niet gemotiveerd heeft aangegeven het hiermee oneens te zijn.

Alle facturen dienen strikt binnen de betalingstermijn te worden voldaan. Bij te late betaling van een factuur, is de huurder automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een vertragingsrente van 8% per jaar verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien is de huurder bij te late betaling, naast de vertragingsrente, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een forfaitaire schadevergoeding van 10% over het onbetaalde bedrag verschuldigd voor buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van 125 euro en een maximum van 250.000 euro), onverminderd het recht van de verhuurder om vergoeding van de gerechtelijke incassokosten te vorderen. Alleen de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Indien de verhuurder één van zijn wezenlijke verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, heeft de huurder recht op compensatie door de verhuurder. Als de verhuurder een bedrag aan de huurder moet betalen en dit niet tijdig doet, heeft de huurder recht op een vertragingsrente van 0,5% voor elke aangevangen maand vertraging. Als de verhuurder een voertuig te laat of niet levert, heeft de huurder recht op een dagelijkse forfaitaire schadevergoeding van 10% van de oorspronkelijk overeengekomen daghuur, met een minimum van 125 euro.

21. inleveren van het voertuig

Tenzij er een schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking is overeengekomen, is de huurder verplicht het gehuurde voertuig te retourneren op de locatie van de verhuurder waar het oorspronkelijk is opgehaald. Als de huurder ervoor kiest het voertuig op een andere locatie achter te laten, waardoor de verhuurder kosten maakt om het voertuig te (laten) terughalen, heeft de verhuurder het recht de daarmee samenhangende kosten aan de huurder in rekening te brengen volgens het tarief dat op de website van de verhuurder staat vermeld. Indien de huurder het voertuig niet terugbrengt na het verstrijken van de huurperiode, kan hij/zij te maken krijgen met burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen.

De huurder dient ervoor te zorgen dat het voertuig wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd ontvangen. Mocht een onmiddellijke inspectie van het voertuig door omstandigheden niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden of omdat het voertuig niet schoon is), dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om de inspectie op een later moment uit te voeren.

Voertuigen die buiten de reguliere openingstijden worden ingeleverd, worden pas als geretourneerd beschouwd na inspectie door de verhuurder.

In het geval van verborgen schade die tijdens de inspectie wordt ontdekt, zal de verhuurder de huurder hiervan uiterlijk 24 uur na ontdekking op de hoogte stellen.

22. beheer van persoonsgegevens

Xwift BV verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de huurders van voertuigen (en mogelijk de bestuurders) zoals identificatie-informatie (volledige naam, voornamen, geboortedatum, woonadres, kopie van identiteitsbewijs, kopie van rijbewijs), contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres), gegevens aangaande het gebruik van het gehuurde voertuig (gereden kilometers, schades, ongevallen, pechgevallen, boetes en retributies, etc.), en facturatie- en betalingsgegevens. Xwift BV fungeert hierbij als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

1) Het nakomen van de huurovereenkomst met de huurder;
2) Het administratief beheren en onderhouden van de relatie met de huurder.

Xwift BV deelt de gegevens van klanten niet met derden, behalve met dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de huurovereenkomst en die specifieke persoonsgegevens nodig hebben (bijvoorbeeld het delen van contactgegevens van een bestuurder met een pechhulpdienst indien een voertuig moet worden opgehaald, of het delen van gegevens met een verzekeringsmaatschappij in geval van een ongeval of schade aan een gehuurd voertuig).

In gevallen die wettelijk zijn vastgelegd, zal Xwift BV persoonsgegevens verstrekken op verzoek van overheidsinstanties. Als rechtspersoon/kentekenhouder is Xwift BV bijvoorbeeld verplicht om de politie te informeren over de identiteit van de bestuurder van een voertuig ten tijde van een overtreding.

Elke huurder die het gehuurde voertuig laat besturen door derden, dient deze bestuurder(s) te informeren over de aanwezigheid van een Track & Tracesysteem in het voertuig, en over het feit dat persoonsgegevens die betrekking hebben op de bestuurder(s) worden verwerkt door Xwift BV op basis van de huurovereenkomst.

Xwift BV bewaart de persoonsgegevens voor een periode van maximaal 10 jaar, gerekend vanaf de datum waarop de betreffende huurovereenkomst is beëindigd, om te kunnen voldoen aan haar wettelijke en fiscale verplichtingen.

Als huurder of bestuurder, zijnde een natuurlijk persoon, heeft u het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die Xwift BV over u bewaart. Indien u uw persoonsgegevens wilt bijwerken of corrigeren (bijv. indien deze niet langer actueel of relevant zijn), kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@xwiftrental.be.

U heeft mogelijk ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde te stoppen en, onder bepaalde omstandigheden, kunt u uw persoonsgegevens laten overdragen naar een andere organisatie. Als u ontevreden bent over de manier waarop Xwift BV uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met hen op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Hun telefoonnummer is +32 (0)2 274 48 00, faxnummer is +32 (0)2 274 48 35, en hun e-mailadres is contact@apd-gba.be.